Struktura služeb RRA Vysočina se odvíjí od potřeb regionálních aktérů v kraji Vysočina, neustále se jejich zaměření a rozsah vyvíjí s cílem zajišťovat jejich širokou dostupnost a maximální přínos pro vyvážený rozvoj celého území kraje Vysočina.

 

Kontaktní osoba:
Jana Vejsadová
vejsadova@rrav.cz
tel. 567 578 502
fax 567 578 501

 

 

 

DOTAČNÍ MANAGEMENT

 

Základní informace

Strukturální fondy i jiné dotační programy striktně vyžadují plnění nezbytných administrativních náležitostí a monitorovacích indikátorů. Důležitou povinností všech úspěšných žadatelů o dotace tak bude zabezpečení jejich správného splnění a včasného předkládání. Během dlouholeté "dotační praxe" v zemích EU se ukázala velmi praktická a prospěšná spolupráce podpořených podniků a obcí se specializovanou poradenskou společností, která je schopna díky svému zaměření a zkušenostem připravit všechny nezbytné podklady a monitorovací zprávy včas v požadované kvalitě a efektivněji, což vede k úspoře přímých nákladů na administraci schváleného projektu. Dotační management zahrnuje péči o klienta po schválení žádosti o dotaci.

Hlavní náplní je pomoc "úspěšným" žadatelům s administrativními úkony a plněním monitorovacích ukazatelů tak, aby nedošlo v průběhu sledování dotace (min. 3 roky po schválení dotace) k jejímu krácení či odebrání.  

Systém dotačního managementu nabízí ucelený systém kontroly plnění podmínek důležitých pro monitoring získané dotace.

 

Výhody této služby pro Vás
 • přenesení odpovědnosti za hlídání a následné plnění podmínek dotace na nás, 

 • zamezení výskytu chyb v předkládaných zprávách,

 • zajištění plnění rozhodných ukazatelů,

 • snížení rizik spojených s krácením či odebráním již schválené dotace,

 • ušetříte na mzdových nákladech za administraci schváleného projektu

 • výrazné zjednodušení mechanismus Vaší komunikace s odpovědnou implementační agenturou a s případnou úvěrující bankou.  

 

Fáze 1. je období od schválení dotace, resp. registrace žádosti, do doby čerpání dotace.

V této fázi se jedná především o následující služby:  

 • metodické zajištění realizace výběrového řízení,  

 • příprava veškerých podkladů pro čerpání dotace (průběžné, příp. etapové zprávy, zpracování žádosti o platbu, vč. povinných příloh)

 • průběžná kontrola plnění Podmínek poskytnutí dotace v bodech, které musí být splněny k datu vyúčtování (požadavky na pořízený majetek, zajištění propagace, vedení účetnictví, apod.).  

 

Fáze 2. je období monitoringu, které začíná čerpáním dotace a trvá po dobu sledování realizace projektu (tj. v období min. 3 let)  

V této fázi se jedná především o následující služby:  

 • průběžná kontrola plnění Podmínek poskytnutí dotace ve všech bodech, 

 • včasné upozornění a vypracování pravidelných reportů, průběžných a monitorovacích zpráv,

 • monitoring závazných ukazatelů po dobu nejméně 3 let.

 
 
Výhody přenesení rizika na RRAV
 • 4 roky zkušeností s vyúčtováním a monitoringem projektů Sektorového operačního programu Průmysl (zakázka MPO), který byl předvstupním „tréninkem“ na Operační program průmysl a podnikání,

 • bohaté zkušenosti z programového období 2004 - 6

 • vzhledem k opakující se činnosti jsme schopni výrazně snížit náklady,

 • přebíráme na sebe riziko odebrání či krácení poskytnuté dotace z důvodu chyby na straně žadatele, ve smyslu nedodržení formálních podmínek čerpané dotace