Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Státní fond životního prostředí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo obrany

Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní infrastruktury

Českomoravská záruční a rozvojová banka

 

Databáze dotačních programů

Regionální rozvojová agentura Vysočina je pověřena Centrem pro regionální rozvoj správou Regionální informačního systému, Integrovaného regionálního informačního systému a Mapového serveru pro kraj Vysočina. Na stránkách Regionálního informačního servisu najdete nově odkaz na Dotace. Obsahuje data a informace o dostupných dotačních programech podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů, které mají celoplošný charakter nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR). Databáze programů je doplňována průběžně (podle potřeby i 2x týdně). Naše agentura je partnerem tohoto projektu. Databázi dotačních programů naleznete na stránkách RIS Vysočina.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Regionální dotační programy v roce 2007

(uzávěrka: 30.3.2007)

Více informací k níže uvedeným programům naleznete na: http://www.mmr.cz/index.php?show=001024003013

 A. Podpora rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko a dalších regionech se soustředěnou podporou státu

Podpora je v kraji Vysočina relevantní pouze pro okres Třebíč a v obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem.

B. Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití

Cílem programu je reakce na rušení vojenských posádek a s tím spojené předávání vojenských areálů (budov a ploch) do vlastnictví obcí, které vyžaduje vynakládání značných částek z obecních rozpočtů na úpravy a přestavby majetku k dalšímu využití pro rozvoj obcí.

C. Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů

Podpora je v kraji Vysočina relevantní pouze pro okres Třebíč a v obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem.

D. Program obnovy venkova

1) Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2006 – dotační titul č. 1

2) Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci – dotační titul č. 2

3) Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova – dotační titul č. 3

E. Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

(v případě pohromy bude výzva zveřejněna na www.mmr.cz)

Program není určen na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obcí.

 

Program podpory bydlení v roce 2007

(uzávěrka: 30.3.2007)

Více informací k níže uvedeným programům naleznete na: http://www.mmr.cz/index.php?show=001026047014011

A. Podpora oprav domovních olověných rozvodů

B. Podpora výstavby podporovaných bytů

Dotace je určena na výstavbu obecních nájemních bytů se sociálním určením.

C. Podpora regenerace panelových sídlišť

D. Podpora výstavby technické infrastruktury

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů.

 

Státní fond rozvoje bydlení

(uzávěrka: průběžně)

Více informací k níže uvedeným programům naleznete na: www.sfrb.cz

A. Poskytování nízkoúročených úvěrů obcím na opravy a modernizace bytového fondu

B. Program PANEL

Cílem programu PANEL je usnadnit financování komplexních oprav bytových domů postavených panelovou technologií zahrnující též zlepšení jejich tepelně technických vlastností.

C. Dotace na opravu panelového domu

D. Podpora obcí při výstavbě nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby

E. Poskytování podpory ze SFRB na výstavbu družstevních bytů (podle zákona č. 378/2005 Sb.)

Státní podpora je poskytována na výstavbu nájemních družstevních bytů do vlastnictví bytového družstva

Nahoru

 

Ministerstvo zemědělství

Více informací k níže uvedeným programům naleznete na: www.mze.cz

 A. Program 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“

(uzávěrka: průběžně)

B. Pravidla pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsobu kontroly jejich použití

(uzávěrka: do 28.2.2007)

Předmětem dotace je odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. Jedná se o neinvestiční přímou dotaci pro rok 2007.

C. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití

1. Program 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“

(příjem žádostí: od 1.2.2007 do 30.3.2007 pro akce zahájené v r. 2007; od 1.10.2007 do 30.11.2007 pro

2. Program 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“

(uzávěrka: do 30.3.2007)

3. Program 129 150 „Podpora procesu plánování v oblasti vod“

(uzávěrka: do 29.6.2007)

Nahoru

 

Ministerstvo životního prostředí

Více informací k níže uvedeným programům naleznete na: http://www.env.cz/

Program 215  110  Revitalizace říčních systémů

(uzávěrka: průběžně )

Podprogram 215 119 „Státní podpora ministerstva životního prostředí při obnově území postiženého povodní v roce 2006“

(uzávěrka: 31.3.2007)

Nahoru

 

 

Státní fond životního prostředí

Více informací k níže uvedeným programům naleznete na: http://www.sfzp.cz/cs/

A. Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie:

1.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TV pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby, včetně ekologické výroby elektřiny pro vlastní spotřebu.

2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí, včetně bytových domů

3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody nebo výroby elektřiny ve školství, zdravotnictví a objektech sociální péče

4.A. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby

8.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody v účelových zařízeních

B. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie

1.B Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní strategické kampaně na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie

2.B. Podpora vydávání knižních publikací

Nahoru

 

 

Ministerstvo kultury

Více informací k níže uvedeným programům naleznete na: www.mkcr.cz

A. Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2007 (v rámci Programu kulturních aktivit)

(uzávěrka: 30.4.2007)

B. Program na podporu lokálních kulturních tradic

(uzávěrka: průběžně – nejpozději do 30. 9. 2007)

C. Havarijní program

(uzávěrka: 28.2.2007)

Nahoru

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více informací k níže uvedeným programům naleznete na: www.mpo.cz, www.cmzrb.cz, www.czechinvest.org

OBCE

A. Program na podporu rozvoje průmyslových zón

1. Podprogram Akreditace průmyslových zón

(uzávěrka: průběžně)

 

MALÍ A STŘEDNÍ PODNIKATELÉ

(Poskytovatel podpory je MPO, administrátorem Czechinvest, uzávěrka průběžně do 31. 12. 2007)

Nahoru

 

 

Ministerstvo obrany

Informace na: www.army.cz/scripts/detail.php?id=2401

Podprogram č. 207 442 "Zachování a obnova historických hodnot a tradic" – dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

(uzávěrka: průběžně)

Nahoru

 

 

Ministerstvo dopravy

Informace na: http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Programy+a+projekty/Uspora+energie/2007/

A. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007

1. Opatření 1.4 Organizace dopravy

(uzávěrka: 31.3.2007)

2. Opatření 1.5 Poradenství, vzdělávání a propagace hospodárného využívání energie v resortu dopravy s důrazem na zlepšení životního prostředí

(uzávěrka: 31.3.2007)

Nahoru

 

 

Státní fond dopravní infrastruktury

Informace na: http://www.smocr.cz/cinnost/doprava/pravidla-pro-poskytovani-prispevku-dle---2--odst-1--pism-f---g---h--zakona-c-104-2000-sb-.aspx

A. Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2007

(uzávěrka: 28.2.2007)

B. Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2007

(uzávěrka: 31.3.2007)

C. Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2007

(uzávěrka: 31.3.2007)

Nahoru

 

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více informací na: http://www.cmzrb.cz/app/produkty-a-sluzby/uvery-pro-obce/OBEC.htm

Municipální úvěr v programu OBEC

(uzávěrka: 30.6.2007)
Podrobné informace o službách poskytovaných RRAV naleznete zde.

NAŠE SPECIALIZACE

V uplynulých letech jsme poskytli jednorázové konzultace subjektům z oblasti samosprávy, neziskového sektoru a  podnikatelům. Většina z nich se stala našimi stálými klienty, protože vysoce oceňují komplexní servis založený na kreativním a profesionálním přístupu, který je a zůstane běžným standardem pro každodenní práci zaměstnanců RRA Vysočina a přináší nám stále nové spokojené klienty. Výše uvedená fakta dokumentují, že myšlenkový potenciál, kterým disponujeme, přesvědčuje skutečně mnoho společností o oboustranné výhodnosti spolupráce.