Na této stránce přinášíme přehled připravovaných Operačních programů (OP) a dalších dotačních programů pro období 2007 - 13, ze kterých mohou žádat subjekty, které budou realizovat svůj záměr na Vysočině. Operační programy zatím neprošly schvalovacím procesem a uváděné informace jsou v tuto chvíli pouze pracovní.

 

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

Operační programy

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Program rozvoje venkova

 


REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOVÝCHOD

Globálním cílem ROP NUTS II Jihovýchod je "Růst konkurenceschopnosti a prosperity regionu při zvyšování kvality života obyvatel". Záměrem tohoto rozvojově koncipovaného cíle je dosažení ekonomické, sociální a kulturní úrovně regionu srovnatelné s vyspělými regiony Evropy.

Poradenství na RRAV: Markéta Zajíčková, Radek Veselý více na www.jihovychod.cz

Co lze podpořit - obecně:


Priorita 1 - Dopravní dostupnost

OBLAST PODPORY 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

investiční projekty zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

rekonstrukce, modernizace, souvislá údržba a výstavba silnic II. a III. třídy (včetně mostů) tvořících hlavní regionální dopravní síť regionu soudržnosti Jihovýchod, která region napojuje na silniční síť vyššího řádu TEN–T a propojuje urbanizační a regionální centra; výstavba, rekonstrukce, modernizace a souvislá údržba mostů, protihlukových zdí a a bariér, obchvatů nebo jejich částí, výstavba kruhových objezdů, přeložek silnic, a dalších dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy; výstavba, rekonstrukce a modernizace potřebné infrastruktury u veřejných mezinárodních civilních letišť.

Příjemci podpory: kraje a organizace zřizované a zakládané krajem

Celková alokace: 7 418 mil. Kč


OBLAST PODPORY 1.2 - ROZVOJ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI A VEŘEJNÉ DOPRAVY

investiční projekty zacílené na celkový rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

instalace moderních informačních a odbavovacích systémů pro cestující; výstavba a modernizace přestupních terminálů a záchytných parkovišť i dalšího zázemí pro veřejnou hromadnou dopravu; úprava stávajících zastávek a terminálů a jejich vybavení bezbariérovým přístupem; instalace naváděcích a informačních dopravních a dispečerských systémů; výstavba návazných systémů Park and Ride, Bike and Ride, Kiss and Ride apod.; nákup a modernizace ekologických dopravních prostředků.

Příjemci podpory: kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji

Celková alokace: 958 mil. Kč


OBLAST PODPORY 1.3 - Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob
nákup nových vozidel a modernizace stávajících drážních vozidel zajišťujících veřejnou hromadnou dopravu, příměstskou regionální železniční dopravu, příp. vozidel používaných v systémech kombinujících železniční a tramvajovou dopravu (tram–train).

Celková alokace: 1 020 mil. Kč


OBLAST PODPORY 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

investiční projekty s dopadem průřezově do oblasti ochrany ŽP, prevence rizik a také cestovního ruchu

výstavba a rekonstrukce cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací  s vyloučením automobilové dopravy, řešení kolizních míst (křížení cyklostezek s jinými pozemními komunikacemi - např. světelné signalizační zařízení aj.),přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací

Příjemci podpory: kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji

Celková alokace: 495 mil. Kč


Priorita 2 - Rozvoj cestovního ruchu

OBLAST PODPORY 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

investiční projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury spojené s rozvojem perspektivních forem cestovního ruchu i vytvářením nosných tématických produktů cestovního ruchu

výstavba a technické zhodnocení - turistické infrastruktury (např.: kongresových či lázeňských center, sportovně rekreačních zařízení vč. infrastruktury pro rekreační plavbu, skanzenů, turistických informačních center pro turisty aj.), - ubytovacích a stravovacích zařízení s přímou vazbou na cestovní ruch (samostatná stravovací zařízení nebudou podporována); rekonstrukce, modernizace a zpřístupnění památek regionálního významu pro potřeby CR (kulturní i technické památky) včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (značení, sociální zařízení, mobiliář, odpočívadla aj.); značení, opravy a úpravy cyklotras (které netvoří komunikace II. a III. třídy), výstavbu a rekonstrukce turistických tras pro pěší a lyžaře, naučných stezek včetně doplňkového zařízení, výstavbu hippostezek a doprovodné infrastruktury (např. úvaziště); výstavba, oprava, rekonstrukce přístupových komunikací, které netvoří komunikace II. a III. třídy k turisticky využitelným objektům a památkám; marketing  a propagace projektu je do výše 10% z celkových uznatelných nákladů

Příjemci podpory: kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji, nestátní neziskové organizace, státem zřízené organizace, drobní, malí a střední podnikatelé

Celková alokace: 3 132 mil. Kč


OBLAST PODPORY 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu

neinvestiční projekty zaměřené na marketingovou podporu rozvoje cestovního ruchu

tvorba marketingových strategií a strategií perspektivních a konkurenceschopných forem cestovního ruchu regionálního významu, podpora a propagace specifických produktů v cestovního ruchu, kulturní akce s dlouhodobým a významným regionálním dopadem, tvorba místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech, rozvoj informačních systémů cestovního ruchu a míst s veřejně přístupným internetem využívaných návštěvníky regionu, rozvoj organizace a řízení cestovního ruchu, podpora marketingových a informačních kampaní zaměřených na propagaci regionu jako jedinečné turistické destinace a s tím spojená tvorba nových vícejazyčných listových, elektronických a digitálních propagačních materiálů a předmětů.

Příjemci podpory: kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji, nestátní neziskové organizace, drobní, malí a střední podnikatelé

Celková alokace: 553 mil. Kč


PRIORITA 3 Rozvoj měst a venkovských sídel

OBLAST PODPORY 3.1 – Rozvoj urbanizačních center

investiční projekty realizované v urbanizačních centrech regionu soudržnosti

regeneraci historických center a městských památkových rezervací a obnovu vhodného funkčního využití stavebního fondu ve starší zástavbě; revitalizace veřejných prostranství ve městech, včetně řešení související infrastruktury; technické zhodnocení infrastruktury zařízení sociální péče registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve smyslu zvýšení kvality a komfortu zařízení sociálních služeb v návaznosti na komunitní plán měst, řešení kvalitativně i kapacitně nedostatečné dopravní infrastruktury související s rostoucí automobilovou dopravou, technické zhodnocení škol a školských zařízení a rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro další vzdělávání zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce,zhodnocení veřejných zdravotnických zařízení, ve smyslu jejich vybavení informačními technologiemi a přístrojovým vybavením a s tím související stavební úpravy; technické zhodnocení infrastruktury a vybavení zařízení sloužících k poskytování služeb pro sociální integraci skupin ohrožených a postižených sociální exkluzí; technické zhodnocení infrastruktury pro rozvoj volnočasových aktivit; regeneraci, revitalizaci a konverzi podnikatelských brownfields malého rozsahu a urbánních brownfields a s tím souvisejících zanedbaných území, včetně úpravy a dostavby doprovodné infrastruktury a technické infrastruktury;  příprava inovačních strategií s možností zahájení jejich případné realizace; součástí realizace projektů může být budování partnerství a rozvoj sítí mezi městy a dalšími subjekty za účelem přenosu dobré praxe v oblasti inovačních strategií zaměřených na oblasti vzdělávání, veřejných služeb a veřejné správy.

Příjemci podpory: statutární města (Brno, Jihlava), organizace zřizované nebo zakládané statutárními městy, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, jejichž zřizovatelem je kraj, drobní, malí a střední podnikatelé

Celková alokace:  2 244 mil. Kč


OBLAST PODPORY 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

investiční projekty realizované v regionálních střediscích regionu soudržnosti

komplexní úpravy veřejných prostranství a bezprostředního okolí, výstavbu a rekonstrukce související dopravní a technické infrastruktury pro dopravu v klidu; výstavbu, technické zhodnocení a technické vybavení vzdělávacích zařízení za účelem poskytování počátečního vzdělávání s důrazem na základní (2. stupně), střední, vyšší odborné a speciální vzdělávání a dalšího vzdělávání zaměřeného na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce; technické zhodnocení zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou a ambulantní péči, ve smyslu zákona č. 20/1966  v platném znění (zřizovaných a zakládaných územně samosprávnými celky),  především jejich vybavení informačními technologiemi a přístrojovým vybavením a s tím související stavební úpravy; technické zhodnocení infrastruktury zařízení sociální péče registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách; technické zhodnocení objektů pro kulturu, sport a volnočasové aktivity, spolkovou činnost, činnost občanských iniciativ, práci s dětmi a mládeží, národnostními menšinami i rizikovými skupinami obyvatel; regeneraci, revitalizaci a konverzi podnikatelských a urbánních brownfields malého rozsahu a s tím souvisejících zanedbaných území, včetně úpravy a dostavby doprovodné infrastruktury a technické infrastruktury.

Příjemci podpory: města (v kraji Vysočina - Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou), organizace zřizované nebo zakládané zmíněnými městy, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, drobní, malí a střední podnikatelé

Celková alokace:  967 mil. Kč


OBLAST PODPORY 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

investiční projekty realizované v ostatních, zejména venkovských obcí regionu soudržnosti

technické zhodnocení infrastruktury zařízení sociální péče registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách; technické zhodnocení objektů pro kulturu, sport a volnočasové aktivity, spolkovou činnost, činnost občanských iniciativ, práci s dětmi a mládeží, národnostními menšinami i rizikovými skupinami obyvatel; revitalizace urbánních a venkovských brownfields, nové využití objektů a ploch, které pozbyly svou původní funkci nebo nejsou adekvátně či efektivně využívány; výstavbu místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interních služeb veřejné správy) fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí, na rozvoj prostředí pro místní služby privátního sektoru v oblasti ICT využívajících broadbandového přístupu a na aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora nabídky).

Příjemci podpory: obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, drobní, malí a střední podnikatelé

Celková alokace: 1457 mil. Kč


OBLAST PODPORY 3.4 – Veřejné služby regionálního významu

 

výstavbu, technické zhodnocení zařízení pro celoživotní vzdělávání (střední školy, speciální školy, knihovny aj.) včetně technického vybavení nezbytného pro výuku a pro zvyšování úrovně vzdělávání; technické zhodnocení zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou a ambulantní péči, a zdravotnické záchranné služby, ve smyslu zákona č. 20/1966  v platném znění,  především jejich vybavení informačními technologiemi a přístrojovým vybavením a s tím související stavební úpravy; technické zhodnocení infrastruktury zařízení sociální péče registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách; rozšíření a zkvalitnění infrastruktury a vybavení zařízení sloužících k poskytování služeb za účelem sociální integrace skupin postižených sociální exkluzí; výstavbu regionálních páteřních sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interních služeb veřejné správy) fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí, na podporu rozvoje prostředí pro regionální služby privátního sektoru v oblasti ICT využívajících broadbandového přístupu, (např. bezdrátové a optické sítě, prostory vybavené technologiemi pro propojení sítí aj.); aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora nabídky), podporu ICT vybavenosti regionálních inovačních center a regionální hostingové a peeringové služby.

Příjemci podpory: kraje, organizace zřizované nebo zakládané krajem nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, jejichž zřizovatelem je kraj

Celková alokace: 490 mil. Kč


Nahoru

 

TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY


OP Podnikání a inovace

Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb a rozvoj podnikání, udržení přitažlivosti České republiky, regionů a měst pro investory, podpora inovací, stimulace poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, komercializace výsledků výzkumu a vývoje, podpora podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií.

Co lze podpořit - obecně:

VZNIK A ROZVOJ FIREM, VÝROBNÍ TECHNOLOGIE, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, INOVACE, OBNOVITELNÉ ZDROJE, ENERGIE, PORADENSTVÍ, MARKETING, KLASTRY, INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ (průmyslové zóny, brownfields), VÝZKUM A VÝVOJ, LIDSKÉ ZDROJE

Poradenství na RRAV: Jana Vejsadová, více na www.czechivest.org, www.mpo.cz


OP Životní prostředí

Operační program Životní prostředí je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj

Co lze podpořit - obecně:

KVALITA VODY, OMEZENÍ POVODŇOVÉHO RIZIKA, KVALITA OVZDUŠÍ, SNÍŽENÍ EMISÍ, OBNOVITELNÉ ZDROJE, ÚSPORY ENERGIE, ŠETRNÉ SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, REVITALIZACE BROWNFIELDS, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, PRŮMYSLOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ, EKOLOGICKÁ STABILITA KRAJINY, OPTIMALIZACE VODNÍHO REŽIMU, REGENERACE URBANIZOVANÉ KRAJINY, BIOVERZITA, NATURA 2000, ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Poradenství na RRAV: Vojtěch Vejsada, více na www.env.cz


OP Doprava

Vize oblasti dopravy v ČR předpokládá vybavenost území takovou dopravní infrastrukturou, která bude v maximální míře uspokojovat požadavky na ní kladené a bude zajišťovat a vytvářet podmínky pro konkurenceschopnost ČR. Toto vše v rámci možností vynakládaných finančních prostředků na potřebné investice do dopravních sítí.

Co lze podpořit - obecně:

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ, KOLEJOVÝ VOZOVÝ PARK, VODNÍ DOPRAVA,  METRO, DÁLNICE, SILNICE I. TŘÍDY


OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Globálním cílem OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013 je rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím partnerské spolupráce vedoucí ke zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Co lze podpořit - obecně:

POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (=základní a střední školství)

KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY, VYUČOVACÍ  METODY, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, INOVACE, VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A E-LEARNINGU, CIZÍ JAZYKY, PARTNERSTVÍ, INOVATIVNÍ FORMY SPOLUPRÁCE, CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ JAKOSTI, ROZVOJ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ, PREVENCE RASISMU A XENOFOBIE, VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

TERCIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA VÝZKUM

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ, ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY, MODERNIZACE STUDIA, CIZÍ JAZYKY, PARTNERSTVÍ A SÍTĚ, ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE, VZDĚLÁVÁNÍ akademických, řídících a administrativních pracovníků, PODPORA PRAXÍ, MOTIVACE, SYSTÉMY HODNOCENÍ KVALITY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VaV, ZLEPŠENÍ PODMÍNEK, POPULARIZACE VaV, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY VaV

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

KONCEPCE, ANALÝZY, PODPŮRNÉ SYSTÉMY, VZDĚLÁVACÍ SYTÉMY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, SPOLUPRÁCE A SÍTĚ, VZDĚLÁVACÍ MODULY, PROPAGACE, INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ SYSTÉMY, PROVÁZANOST DALŠÍHO A POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Poradenství na RRAV: Markéta Zajíčková, více na www.msmt.cz


OP Výzkum a vývoj pro inovace

Globální cíl OP VaVpI spočívá v posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR zajišťujícího růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst v regionech (tak, aby se ČR stala evropsky významným místem koncentrace těchto aktivit) prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a dalších relevantních subjektů

Co lze podpořit - obecně:

VÝZKUMNÁ PRACOVIŠTĚ, ROZVOJ ŠPIČKOVÝCH EVROPSKÝCH CENTER, ROZVOJ KAPACIT CÍLENÉHO VaV, ROZVOJ KAPACIT TECHNICKÉHO VaV, OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, INFORMOVANOST A PROPAGACE, KAPACITA VŠ

Poradenství na RRAV: Jana Vejsadová, více na www.msmt.cz, www.czechivest.org, www.mpo.cz


OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na období 2007-2013 je "Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 10 nejlepších zemí EU" .

Co lze podpořit - obecně:

ADAPTABILITA ZAMĚSTNANCŮ, ODBORNÉ ZNALOSTI, DOVEDNOSTI, MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ, INFORMAČNÍ SYSTÉMY,  INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, ŠKOLÍCÍ PROGRAMY,  PARTNERSTVÍ, REKVALIFIKACE, PORADENSTVÍ, ODBORNÁ PRAXE, NOVÉ FORMY ZAMĚSTNÁNÍ, PODPORA ZAČÍNAJÍCÍM OSVČ, SOCIÁLNÍ INTEGRACE, VZNIK NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST, ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI, ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, VÝZKUMNÉ AKTIVITY, METODICKÁ POMOC, VÝMĚNA ZKUŠENOSTI MEZI ČLENSKÝMI STÁTY, 

Poradenství na RRAV: Markéta Zajíčková,  více na www.mpsv.cz            


Integrovaný operační program

Globálním cílem Integrovaného operačního programu je zlepšování atraktivity České republiky pro život a práci obyvatel a investice, podpora hospodářského růstu a socio-kulturní soudržnosti obyvatelstva prostřednictvím zvýšení kvality, kapacity a dostupnosti systému zdravotní péče, správní a informační infrastruktury, posílení sociální soudržnosti, efektivního využívání nadregionálního potenciálu v oblasti kulturního dědictví, cestovního ruchu a řešením specifických plošných problémů (panelová sídliště).

Oblasti intervence:

Prioritní osa 1 - Modernizace veřejné správy

1.1 Rozvoj informační společnosti pro veřejnou správu

1.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě

 

Prioritní osa 2 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

2.1 Služby v oblasti sociální integrace

2.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

2.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

2.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

 

Prioritní osa 3 - Národní podpora územního rozvoje

3.1 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu

3.2 Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství

3.3 Zlepšení prostředí v sídlištích

3.4 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

Poradenství na RRAV: Radek Veselý, více na www.mmr.cz       Nahoru


OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR-RAKOUSKO

Globálním cílem je rozšíření a prohloubení spolupráce v přeshraničním regionu a podpora udržitelného ekonomického rozvoje přeshraničního regionu prostřednictvím odstranění existujících bariér a posílení celkového potenciálu rozvoje.

Co lze podpořit - obecně:

Infrastruktura a služby související s podnikáním a inovacemi, cestovní ruch, kultura a hospodářské aktivity v oblasti volného času, Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace, Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace, Doprava a regionální dostupnost, Životní prostředí a prevence rizik, Udržitelné sítě, institucionální spolupráce a územní plánování

Součástí programu je i Dispoziční fond, jehož administrátorem je RRA Vysočina.

Poradenství na RRAV: Zdeňka Škarková,  více na www.crr.cz          Nahoru


PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

 

OSA I - ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Priorita: I.1. Modernizace, inovace a kvalita

Cíl: Vytvořit silné zemědělsko-potravinářské odvětví, modernizovat zemědělské podniky, zavádět inovace a zvýšit kvalitu produktů.

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

I.1.2 Investice do lesů

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářským produktům

I.1.4 Pozemkové úpravy

Priorita I.2 Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU

Cíl Vytvořit dynamické zemědělsko-potravinářské prostředí, rozšířit vzdělávání a poradenství a snížit věkový průměr pracovníků v zemědělství.

I.2.1Seskupení producentů

Opatření I.3 Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti

I.3.4 Využívání poradenských služeb

 

OSA II - ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY

Priorita: Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních zemědělských krajin

Cíl: Podpora zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí vedoucích k biologické rozmanitosti a podpora vhodných zemědělských systémů pro zachování venkovské krajiny. Podpora ochrany životního prostředí na zemědělské půdě a v lesních oblastech s vysokou přírodní hodnotou.

II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech

II.1.2.1 Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES - Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě

II.1.3.1 Agroenvironmentální opatření - Postupy šetrné k životnímu prostředí (vč.ekologického zemědělství a integrované produkce)

II.1.3.2 Agroenvironmentální opatření - Ošetřování travních porostů

II.2.2. Platby v rámci Natury 2000 v lesích

II.2.3. Lesnicko-environmentální platby

Priorita: Ochrana vody a půdy

Cíl Ochrana jakosti povrchových a podzemních vodních zdrojů prostřednictvím opatření zaměřených na protierozní ochranu a vhodné používání zemědělského půdního fondu.

II.1.3.3. Agroenvironmentální opatření - Péče o krajinu

II.1.2.2 Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES – Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD)

Priorita: Zmírňování klimatických změn

Cíl Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím stávajícího lesního potenciálu a možností jeho rozšíření a zachování pozitivních funkcí lesa.

II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy

II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcílesů

 

OSA III - KVALITA ŽIVOTA VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A DIVERZIFIKACE HOSPODÁŘSTVÍ VENKOVA

Priorita III.1: Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE

Cíl: Vytvořit pracovní místa a zajistit vyšší příjmovou úroveň obyvatel venkova rozvojem a diverzifikací aktivit na venkově a podporou venkovské turistiky, zajistit naplnění závazků ČR v oblasti využití OZE

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy

III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

III.1.3. Podpora cestovního ruchu

Priorita III.2: Podmínky růstu a kvalita života na venkově

Cíl: Vytvořit podmínky růstu ve venkovských oblastech. Zlepšit vybavení a vzhledvesnic a veřejných prostranství a posílit sounáležitost obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova. Zabezpečit rozvoj venkovské infrastruktury s cílem rozvoje malého a středního podnikání a zlepšení životního prostředí venkovských sídel.

III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Priorita III.3: Vzdělávání

Cíl: Přispět k vyšší úrovni vzdělanosti a uplatnění na trhu práce venkovských obyvatel rozvojem poradenství a vzdělávání a zvýšit používání informačních a komunikačních technologií.

Opatření III.3.1. Vzdělávání a informace

 

OSA IV - LEADER

Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově.

Priorita IV: Zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového potenciálu venkova

Cíl: Realizovat místní rozvojové strategie a spolupráci místních partnerství % z osy

IV.1.1. Místní akční skupina

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

Poradenství na RRAV: Radek Veselý (osa III+IV), Vojtěch Vejsada (osa I+II),  více na www.mze.cz         

Nahoru

Podrobné informace o službách poskytovaných RRAV naleznete zde.

NAŠE SPECIALIZACE

V uplynulých letech jsme poskytli jednorázové konzultace subjektům z oblasti samosprávy, neziskového sektoru a  podnikatelům. Většina z nich se stala našimi stálými klienty, protože vysoce oceňují komplexní servis založený na kreativním a profesionálním přístupu, který je a zůstane běžným standardem pro každodenní práci zaměstnanců RRA Vysočina a přináší nám stále nové spokojené klienty. Výše uvedená fakta dokumentují, že myšlenkový potenciál, kterým disponujeme, přesvědčuje skutečně mnoho společností o oboustranné výhodnosti spolupráce.