Podpořené individuální sub-projekty

Z Finančních mechanismů EHP/Norska – Programu „Kulturní dědictví Vysočiny“ v prioritní oblasti Uchování Evropského kulturního dědictví zaměřené na:

1. 1. Ochranu a obnovu nemovitého kulturního dědictví

1. 2. Zlepšení péče a ochranu movitého kulturního dědictví

Bylo podpořeno  6 projektů:

Obnova radnice v Telči - I. etapa (403kB pdf)

Rekonstrukce starobylé věže kostela sv. Petra a Pavla v Nové Říši (400kB pdf)

Restaurování hlavního oltáře sv. Floriána v kostele sv. Víta v Pelhřimově (447kB pdf)

Stavební úpravy kostela sv. Jakuba Staršího (390kB pdf)

Stavební úpravy kostela sv. Filipa a Jakuba - zachování ohroženého kulturního dědictví (350kB pdf)

Rekonstrukce unikátního krovu a opláštění střechy kulturní památky barokního zámku v Myslibořicích (343kB pdf)

 

 

Dne 5. 9. 2007 v 15:00 hod byl ukončen příjem žádostí pro průběžnou Výzvu č.1 pro individuální sub-projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska – Programu „Kulturní dědictví Vysočiny“ v prioritní oblasti Uchování Evropského kulturního dědictví zaměřené na:

1. 1. Ochranu a obnovu nemovitého kulturního dědictví

1. 2. Zlepšení péče a ochranu movitého kulturního dědictví

Dokumenty pro příjemce naleznete pod odkazem Dokumenty nebo zde.

 

 

Zastupitelstvo kraje Vysočina vyhlašuje dne  11. 7. 2007 průběžnou Výzvu č.1 k předložení žádostí o grant pro kompletní individuální sub-projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska – Programu „Kulturní dědictví Vysočiny“ v prioritní oblasti Uchování Evropského kulturního dědictví zaměřené na:

 

1. 1. Ochranu a obnovu nemovitého kulturního dědictví

1. 2. Zlepšení péče a ochranu movitého kulturního dědictví

 

První dílčí uzávěrka pro Žádosti je středa 5. 9. 2007 do 15.00 hod. Žádosti musí být v tomto termínu doručeny na adresu Sekretariátu (Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o., Křížová 2, 586 01 Jihlava).

 

Alokovaná částka pro Výzvu č.1 je 677 647 EUR.

 

Finanční prostředky se budou poskytovat na opravu movité nebo nemovité kulturní památky, která je kulturní památkou dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Kulturní památky musí být zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a trvale se nacházet na území kraje Vysočina.

Oprávněným žadatelem jsou: obce, svazky obcí, organizace zřízené nebo založené obcí (obec musí mít v organizaci většinový majetkový podíl), vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy atd.), podnikatelské subjekty.

 

Minimální výše příspěvku z „Programu“ pro jeden sub-projekt je 30 000 EUR.

Maximální výše příspěvku z „Programu“ pro jeden sub-projekt je 250 000 EUR.

 

Text Výzvy č.1 a ostatní potřebné materiály naleznete pod odkazem Dokumenty nebo zde.

Základními prioritami programu je Uchovávání evropského kulturního dědictví, Ochrana životního prostředí, Rozvoj lidských zdrojů, Zdravotnictví a péče o dítě, Podpora udržitelného rozvoje.

 

Podrobné informace a dokumenty k dispozici zde.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

 

RRAV - kontaktní místo FM EHP/Norska pro kraj Vysočina

 

RRAV - Sekretariát pro krajský program "Kulturní dědictví kraje Vysočina"

 

Kontaktní osoba EHP/Norska:

Ing. Zdeňka Škarková
ředitelka RRA Vysočina

skarkova@rrav.cz
tel. 567 578 50
7

fax 567 578 501