Otázky a odpovědi pro průběžnou Výzvu č. 1

 

Na tuto stránku budeme postupně zařazovat Vaše otázky spolu s odpověďmi Sekretariátu.

Otázka

Odpověď

Je možné, aby dotaci z finančního mechanismu EHP/Norsko čerpala obec na objekt, který není v jejím vlastnictví?

Obecně je to možné, pokud skutečný vlastník s realizací projektu a s následnými aktivitami obce na svém majetku souhlasí. Důležité je aby obec následně rekonstruovaný objekt využívala pro své veřejně prospěšné aktivity.

Opravy z pohledu účetnictví a daní nejsou investicí (vyhláška 504/2002 Sb., §32 odst 2 písm a ), pro potřeby našeho programu „Kulturní dědictví Vysočiny“ na ně můžeme tedy pohlížet také jako na neinvestiční?

Ano, je zde logická souvislost s národními programy - Programu regenerace MPR a MPZ MKČR a Programu Záchrany architektonického dědictví, kdy je oprava a obnova památky účelově deklarována jako práce neinvestiční povahy. Musí se jednat o práce, které pouze zabezpečí uchování památky, nesmí to být modernizace, kdy by došlo ke změně funkce a účelu – to už by byla investice!!

Kde najdu souhrnné informace o tom, jak podat žádost, na jakém formuláři a s jakými přílohami?

Vše je podrobně popsáno v Postupech pro žadatele, které naleznete na http://www.rrav.cz/fm_files/dokumenty.html
V nich je pak odkaz na konkrétní přílohy, které žadatel odevzdává, včetně podrobného návodu kde se jaké informace uvádí.

Podle vašich dosavadních zkušeností, doporučil(a) byste nám ucházet se o grant v rámci tohoto programu? Jedná se o první rok, kdy je tento grant vypisován, nebo již tento grant v minulosti proběhl a lze se seznámit (například na internetu) s projekty, které v něm uspěly? Plánuje se vypsání tohoto grantu i v budoucnosti?

Jedná se o první a bohužel zatím i poslední program tohoto typu na Vysočině. Jakmile se vyčerpají alokované peníze program bude uzavřen. O jiném se zatím neuvažuje, protože nejsou vhodné zdroje na kofinancování na národní úrovni.

Všechny sub-projekty jsou spolufinancovány Krajem Vysočina ve výši 15 % z celkové částky." Je toto spolufinancování automatické nebo je o něj nutné samostatně žádat?

Ne, je to automatické, Vy jako žadatel financujete minimálně 10% z celkových oprávněných nákladů.

Žádost o podporu na projekt, který je možné financovat z programů EU nebo ze strukturálních fondů EU nemůže být v rámci FM EHP/Norska předložena. Kde a jak lze ověřit podmínku, že náš projekt nelze financovat z těchto mechanismů?

Pokud nám napíšete co chcete financovat z Programu KDV, tak Vám jsme schopni poradit i zde na Sekretariátu.

V případě, že o grant žádá církevní právnická osoba, je možné částku ve výši spolufinancování hradit z dotací města?

Pokud jde o účelový dar města na opravu kostela, tak tyto prostředky lze považovat za vlastní zdroje žadatele.

Je možné žádat o financování dosud vynaložených nákladů průběžně (například ve čtvrtletních intervalech) nebo financování proběhne jednorázově až po kompletním ukončení a vyhodnocení sub-projektu?

Ano, průběžně ve čtvrtletních intervalech můžete podávat dílčí žádosti o platbu, ale jenom na ty náklady, které jste skutečně realizovali a již proplatili z vlastních zdrojů.

Pokud je pro realizaci sub-projektu nezbytné závazné stanovisko odboru památkové péče Městského úřadu, je nutné toto závazné stanovisko předložit spolu se žádostí nebo podobně jako u stavebního povolení stačí doklad o zahájení řízení a očekávané datum vydání závazného stanoviska?

Předkládá se spolu se žádostí

Pokud není nutné územní rozhodnutí a stavební povolení ještě není vydáno, jaký doklad máme předkládat jako přílohu P13?

Buď získáte ze stavebního úřadu dopis, kde bude napsáno, že územní rozhodnutí není třeba a stavební řízení bude ukončeno vydáním stavebního povolení k datu …., nebo předložte čestné prohlášení, že územní rozhodnutí není vyžadováno a že stavební povolení bude dle pokynů předloženo nejpozději při podpisu smlouvy.

Je nutné doložit posouzení vlivu projektu na životní prostředí EIA, pokud naše realizace potvrzeně nemá vliv na životní prostředí?
Což máme ověřeno a potvrzeno od stavebního odboru a Národního památkového ústavu ČR.
Musíme i přesto doložit toto vyjádření od kraje Vysočina, odboru životního prostředí?

Krajský úřad vydává vyjádření k Natura 2000, to je něco jiného než EIA, proto byste měli vyjádření KÚ předložit.

Základními prioritami programu je Uchovávání evropského kulturního dědictví, Ochrana životního prostředí, Rozvoj lidských zdrojů, Zdravotnictví a péče o dítě, Podpora udržitelného rozvoje.

 

Podrobné informace a dokumenty k dispozici zde.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

 

RRAV - kontaktní místo FM EHP/Norska pro kraj Vysočina

 

RRAV - Sekretariát pro krajský program "Kulturní dědictví kraje Vysočina"

 
Kontaktní osoba EHP/Norska:
Ing. Zdeňka Škarková
ředitelka RRA Vysočina
skarkova@rrav.cz
tel. 567 578 50
7
fax 567 578 501