RRA Vysočina je zapojena do implementační struktury  v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska (FM EHP/Norska).

 

1) jsme Kontaktním místem FM EHP/Norska pro kraj Vysočina

2) jsme Sekretariátem pro krajský program "Kulturní dědictví kraje Vysočina", který je součásti FM EHP/Norska

 

Sekretariát programu "Kulturní dědictví kraje Vysočina"

Cílem „Programu“ je ochrana a obnova nemovitých kulturních památek a zlepšení péče a ochrana movitých památek (kulturní památky ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR), provedená v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a spočívající v obnově a uchování památkových hodnot kulturních památek.

 

V současné době probíhají přípravy na vyhlášení programu, samotné vyhlášení je plánováno na polovinu roku 2007. Na těchto stránkách naleznete všechny dokumenty, které se výzvy budou týkat.

 

Sekretariát- RRA Vysočina zajišťuje :

 • poskytuje informace potencionálním žadatelům včetně termínů zasedání Regionálního řídícího výboru (Zastupitelstvo kraje);

 • sběr žádostí v regionu;

 • kontrolu úplnosti žádostí;

 • kontrolu přijatelnosti sub-projektů;

 • kontrolu způsobilých výdajů sub-projektu;

 • vypracování zdůvodňujícího stanoviska k žádostem a předkládá je k projednání RŘV

 • registruje žádosti do informačního systému;

 • připravuje podklady na jednání HoK;

 • připravuje Smlouvu o financování sub-projektu s úspěšným žadatelem;

 • provádění průběžné věcné, finanční a formální kontroly sub-projektů, kontroly na místě, kontroly dokumentace;

 • přijímání a administrativní vyřízení případných žádostí o změnu sub-projektu (pro rozhodnutí Správce, případně RŘV);

 • přijímání žádostí o platbu a zpráv o průběhu sub-projektu od konečných uživatelů

 • hlášení podezření na nesrovnalosti u sub-projektů konečných uživatelů MA/NA

 • přípravu podkladů pro zpracování roční hodnotící zprávy za „Program“

 • výkon dalších činností určených Zprostředkovatelem pro administraci „Programu".

Základními prioritami programu je Uchovávání evropského kulturního dědictví, Ochrana životního prostředí, Rozvoj lidských zdrojů, Zdravotnictví a péče o dítě, Podpora udržitelného rozvoje.

 

Podrobné informace a dokumenty k dispozici zde.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

RRAV - kontaktní místo FM EHP/Norska pro kraj Vysočina

Kontaktní osoba EHP/Norska:
Ing. Zdeňka Škarková
ředitelka RRA Vysočina
skarkova@rrav.cz
tel. 567 578 50
7
fax 567 578 501