Regionální rozvojová agentura Vysočina působí v oblasti podpory přímých domácích i zahraničních investic. Tato služba spočívá především v asistenci městům, obcím a regionu při umísťování nových podnikatelských investic, v poskytování komplexních služeb investorům a v posuzování možností podnikatelských a regionálních aktivit z hlediska budoucího zaměření investičních aktivit a jejich finančního zabezpečení. RRA Vysočina je smluvním partnerem Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která realizuje investiční pobídky.

Jednou z aktivit v rámci této služby je tvorba a pravidelná aktualizace databáze průmyslových nemovitostí.

 

Databáze  průmyslových zón

Nevyužívané objekty v kraji Vysočina - brownfields

 

Databáze zahrnuje všechny objekty vhodné pro podnikání, a to jak průmyslové pozemky/zóny, tak i průmyslové objekty vhodné k prodeji i pronájmu. Jestliže se na území Vaší obce nachází objekt vhodný k tomuto užití nebo existuje záměr na vybudování prostor pro podnikání, prosím vyplňte dotazník. V případě, že nejste schopni z dostupných údajů vyplnit dotazník vlastními silami, předejte jej prosím k vyplnění vlastníkovi nemovitosti.

 

Databázi průmyslových nemovitostí používají zaměstnanci RRA Vysočina, kraje Vysočina a agentury CzechInvest k poskytování informací potencionálním zájemcům o podnikání v daném území. Nabízejí investorům vhodné lokality pro podnikání v kraji Vysočina. Další aktivitou spojenou s databází je propagace nemovitostí v rámci ČR i v zahraničí, a to především na veletrzích a na prezentacích při obchodních misích. Mezi další aktivity patří i volně přístupná zkrácená verze databáze průmyslových nemovitostí na internetových stránkách RRA Vysočina a kraje Vysočina. Potencionálními investory proto nemusí nutně být jen zahraniční subjekty, ale i domácí firmy.

Komplexní databáze příležitostí k podnikání by měla přispět k zlepšení podnikatelského prostředí v rámci kraje Vysočina a popř. napomoci k zvýšení zaměstnanosti a využití volných objektů ve Vaší obci.

 

Kontaktní osoba:
Jana Vejsadová
vejsadova@rrav.cz
tel. 567 578 502
fax 567 578 501 
Podrobné informace o službách poskytovaných RRAV naleznete zde.

NAŠE SPECIALIZACE

V uplynulých letech jsme poskytli jednorázové konzultace subjektům z oblasti samosprávy, neziskového sektoru a  podnikatelům. Většina z nich se stala našimi stálými klienty, protože vysoce oceňují komplexní servis založený na kreativním a profesionálním přístupu, který je a zůstane běžným standardem pro každodenní práci zaměstnanců RRA Vysočina a přináší nám stále nové spokojené klienty. Výše uvedená fakta dokumentují, že myšlenkový potenciál, kterým disponujeme, přesvědčuje skutečně mnoho společností o oboustranné výhodnosti spolupráce.