Naše služby pro:

obce

podnikatele

neziskový sektor

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontakt:

RRA Vysočina

Čajkovského 37

586 01 Jihlava

region@rrav.cz

tel. 606 706 823

 

 
 

Ekonomická analýza

 

Metodika používaná pro účely Analýzy nákladů a užitků (Cost-Benefit Analysis) vychází  z postupů doporučovaných Evropskou komisí pro projekty předkládané v rámci strukturálních fondů.

 

Analýza nákladů a užitků je nedílnou součástí projektových žádostí o dotace a klade si za cíl zohlednit zatížení předkladatele projektu vynaloženými prostředky, jejich návratnost a efektivnost a v souvislosti s tím také samozřejmě efektivnost vložených prostředků z dotačního programu. Analýza nákladů a užitků posuzuje, zda projekt, který se uchází o finanční podporu z dotačního programu splňuje základní požadavky na finanční a ekonomické zhodnocení vložené podpory a to - účelnost, realizovatelnost a životaschopnost projektu.

 

Analýza je rozdělena na dvě základní vzájemně propojené a závislé části - finanční a ekonomickou. Každá z nich zohledňuje jiný přístup k posuzování realizace projektu.

 

Ekonomická analýza

Od běžného finančního posouzení se liší zejména tím, že jsou zvažovány veškeré přímé i nepřímé přínosy a náklady všech subjektů zainteresovaných do realizace zvažovaného projektu. V Ekonomické analýze najdete odpověď na otázku, co komu realizace projektu přináší a naopak co komu realizace projektu bere. Při hodnocení projektu tedy není klíčovým faktorem zisk (firmy, obce nebo jiného investora), ale tzv. společenský užitek, vypočítaný jako rozdíl nákladů a užitků projektu vzniklých realizací projektu a finanční investicí.

Při efektivním investičním rozhodování o realizovatelnosti projektu by z tohoto rozhodnutí mělo vyplývat, že zvažovaná investice je proveditelná a zároveň, že se jedná o nejlepší variantu mezi všemi ostatními uskutečnitelnými projekty.

 

V Ekonomické analýze je v praxi často velmi obtížné stanovit a kvantifikovat přínosy a užitky projektu a následně je vyjádřit v peněžních jednotkách, neboť celá řada efektů plynoucích z investice je nefinanční a někdy dokonce nehmotné povahy. Pro tyto případy se ocenitelné náklady a přínosy převádí na finanční toky pomocí různých metod, které umožňují takovéto nefinanční náklady a přínosy ocenit.

 

Projekty, které mají přinášet určitý celospolečenský užitek, není možné hodnotit pouze na základě finančních toků z nich plynoucích, jak je tomu obvykle u projektů v komerční sféře, kdy je prvořadým hlediskem zisk. Proto je třeba analýze věnovat dostatečnou pozornost, aby zvažovaná investice byla zhodnocena ve všech důležitých aspektech, popřípadě aby nedošlo k opomenutí některých zainteresovaných skupin.

 

Ekonomická analýza posuzuje přispění projektu k ekonomickému blahobytu regionu nebo země zohledněním vnějších faktorů vedoucích k přínosům a sociálním nákladům. Výsledkem je tedy úplný přehled přímých, nepřímých, hmotných, nehmotných, soukromých a veřejných dopadů (pozitivních i negativních) a výsledky standardních ukazatelů pro hodnocení efektivnosti investičních projektů, jako jsou např. ekonomická míra návratnosti, ekonomická čistá současná hodnota či vnitřní výnosové procento. Dalšími ukazateli jsou doba návratnosti propočtená jak z diskontovaných, tak nediskontovaných toků hotovosti

 

 

 


Související stránky:

Zpracování projektových žádostí q Finanční analýzy q Studie proveditelnosti