Naše služby pro:

obce

podnikatele

neziskový sektor

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

RRA Vysočina

Čajkovského 37

586 01 Jihlava

region@rrav.cz

tel. 606 706 823

 
 

Finanční analýza

 

Metodika používaná pro účely Analýzy nákladů a užitků (Cost-Benefit Analysis) vychází  z postupů doporučovaných Evropskou komisí pro projekty předkládané v rámci strukturálních fondů.

 

Analýza nákladů a užitků je nedílnou součástí projektových žádostí o dotace a klade si za cíl zohlednit zatížení předkladatele projektu vynaloženými prostředky, jejich návratnost a efektivnost a v souvislosti s tím také samozřejmě efektivnost vložených prostředků z dotačního programu. Analýza nákladů a užitků posuzuje, zda projekt, který se uchází o finanční podporu z dotačního programu splňuje základní požadavky na finanční a ekonomické zhodnocení vložené podpory a to - účelnost, realizovatelnost a životaschopnost projektu.

 

Analýza je rozdělena na dvě základní vzájemně propojené a závislé části - finanční a ekonomickou. Každá z nich zohledňuje jiný přístup k posuzování realizace projektu.

 

Finanční analýza

Finanční analýza projekt posuzuje z individuálního hlediska jeho nositele (žadatele), tj. z hlediska maximálního prospěchu/zisku. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že předkládaný projekt je koncipovaný jako ziskový a klade si nároky na přiměřenou návratnost vložených prostředků a výsledky základních finančních ukazatelů FRR, FNPV, index rentability (cost/benefit ratio) a index ziskovosti. Finanční hodnocení pracuje s reálně vykázanými nebo plánovými hodnotami nákladů a výnosů.

 

Finanční analýza by měla u podnikatelských projektů prokázat návratnost vložených prostředků, ziskovost celého záměru a následně na to takový tok hotovosti, který by pokryl veškeré náklady spojené s realizací projektu v dlouhodobém časovém horizontu.

 

Výstupem finančního hodnocení je vyjádření finanční vnitřní míry výnosnosti (FRR – financial internal rate of return), označované též jako vnitřní výnosové procento nebo vnitřní míra výnosnosti, finanční čisté současné hodnoty (FNPV – financial net present value) = diskontovaný tok hotovosti – investiční náklady; index rentability (cost/benefit ratio) = příjmy/výdaje plynoucí z projektu po dobu životnosti jednotlivých součástí projektu a index ziskovosti = diskontovaný příjmový hotovostní tok/počáteční investiční náklady. Dalšími ukazateli jsou doba návratnosti propočtená jak z diskontovaných, tak nediskontovaných toků hotovosti.

Finanční analýza se nezabývá širšími (externími) efekty projektu – celospolečenskými dopady.

 

 

 


Související stránky:

Zpracování projektových žádostí q Ekonomické analýzy q Studie proveditelnosti