Naše služby pro:

obce

podnikatele

neziskový sektor

 

Reference zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

RRA Vysočina

Čajkovského 37

586 01 Jihlava

region@rrav.cz

tel. 606 706 823

 
 

Studie proveditelnosti

 

Tento dokument je nedílnou součástí všech projektových žádostí o dotace z programů EU. Účelem studie proveditelnosti je zhodnotit předkládaný projekt dle kriterií stanovených konkrétním programem kam je předkládán. Studie proveditelnosti hodnotí a popisuje relevantní skutečnosti a posuzuje realizovatelnost daného projektu. Tento dokument poskytuje veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí také slouží jako nástroj pozdějšího projektového managementu ve fázi investiční (realizační) a fázi provozní. Podstata a význam Studie proveditelnosti je právě v komplexnosti posouzení a zhodnocení investičního záměru.                                                          

Studie proveditelnosti musí být vždy zpracována v požadované struktuře a osnově dle konkrétního programu kam je předkládána.


Nejčastější problematické oblasti řešené ve Studii proveditelnosti:

 • podrobný nákladový rozpočet
 • časový harmonogram projektu, etapizace

 • možnosti a zdroje financování

 • technické a technologické řešení

 • analýza trhu a poptávky

 • marketingová strategie

 • dodavatelské zajištění projektu

 • management projektu

 • finanční analýza a ekonomické zhodnocení efektivnosti

 • dopady na životní prostředí

 • analýza a řízení rizik

 • odolnost projektu na změna rizikových faktorů – citlivostní analýza

 

Studie proveditelnosti slouží jako nástroj ke zdůvodnění projektu ze všech možných hledisek a je tedy nepostradatelným podkladem pro hodnocení projektové žádosti a rozhodování o poskytnutí dotace.

 

 

 


Související stránky:

Zpracování projektových žádostí q Ekonomické analýzy q Dotační management q Výběrové řízení