Struktura služeb RRA Vysočina se odvíjí od potřeb regionálních aktérů v kraji Vysočina, neustále se jejich zaměření a rozsah vyvíjí s cílem zajišťovat jejich širokou dostupnost a maximální přínos pro vyvážený rozvoj celého území kraje Vysočina.

 

Kontaktní osoba:
RNDr. Bc. Šárka Palcrová
palcrova@rrav.cz

tel. 731 447 173

 

SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

 

Poradenství
 • Informační činnost - poradenství o dotačních možnostech

 • Administrace žádostí pro dotační tituly - pomoc při podávání projektů a záměrů v rámci dotačních titulů ČR i EU

 • Zpracování povinných příloh k žádosti - osnovy projektů, projektové fiše, analýzy nákladů a užitků, studie proveditelnosti

 • Semináře a workshopy se zaměřením na problematiku EU 

 • Technická asistence při kompletaci projektu

 • Právní poradenství pro neziskové organizace a pro obce

 • Informační servis v oblasti rozvoje lidských zdrojů

 • Pomoc při nalezení vhodných finančních zdrojů rozvojovým projektům

 

 Dotační management:

pomoc "úspěšným" žadatelům s administrativními úkony a plněním monitorovacích ukazatelů tak, aby nedošlo v průběhu sledování dotace k jejímu krácení či odebrání.  

Fáze 1. je období od schválení dotace, resp. registrace žádosti, do doby čerpání dotace.

V této fázi se jedná především o následující služby:  

 • metodické zajištění realizace výběrového řízení,  

 • příprava veškerých podkladů pro čerpání dotace (průběžné, příp. etapové zprávy, zpracování žádosti o platbu, vč. povinných příloh),

 • průběžná kontrola plnění Podmínek poskytnutí dotace v bodech, které musí být splněny k datu vyúčtování (požadavky na pořízený majetek, zajištění propagace, vedení účetnictví, apod.).  

 

Fáze 2. je období monitoringu, které začíná čerpáním dotace a trvá po dobu sledování realizace projektu (tj. v období min. 3 let)  

V této fázi se jedná především o následující služby:  

 • průběžná kontrola plnění Podmínek poskytnutí dotace ve všech bodech, 

 • včasné upozornění a vypracování pravidelných reportů, průběžných a monitorovacích zpráv,

 • monitoring závazných ukazatelů po dobu nejméně 3 let.