Struktura služeb RRA Vysočina se odvíjí od potřeb regionálních aktérů v kraji Vysočina, neustále se jejich zaměření a rozsah vyvíjí s cílem zajišťovat jejich širokou dostupnost a maximální přínos pro vyvážený rozvoj celého území kraje Vysočina.

 

Kontaktní osoba:
RNDr. Bc. Šárka Palcrová
palcrova@rrav.cz

tel. 731 447 173   

 

 

 

SLUŽBY PRO OBCE
Zpracování strategických rozvojových plánů

strategické plány obcí, měst a mikroregionů, aktualizace stávajících programů, socioekonomické analýzy...

 • koncepční dokumenty regionální úrovně (rozvojové programové dokumenty  a strategické dokumenty),  

 • rozvojové dokumenty měst, obcí,  

 • profily měst a obcí,  

 • hospodářský a sociální průzkum, zpracování rozvojových analýz, studií, projektů a plánů pro veřejný i soukromý sektor,  

 • poradenskou a konzultační činnost při formování strategií  regionálního rozvoje.


Příprava a realizace projektů, poradenství při využívání dotačních programů ČR i EU

osnovy projektů, projektové fiše, analýzy nákladů a užitků, studie proveditelnosti, technická asistence při kompletaci projektu...

 • zajištění přípravy projektové dokumentace,

 • zpracování studií proveditelnosti,  

 • zpracování expertních posouzení projektů a záměrů obce,   

 • organizování veřejných soutěží a výběrových řízení,  

 • přehled dostupných veřejných zdrojů financování pro města, obce a mikroregiony v rámci ČR a EU,  

 • poradenství pro města, obce a mikroregiony v rámci dotačních programů ČR a EU,  

 • koordinace a zpracování projektů včetně příloh pro dotační programy ČR a EU, příprava žádostí.

 
Dotační management:

pomoc "úspěšným" žadatelům s administrativními úkony a plněním monitorovacích ukazatelů tak, aby nedošlo v průběhu sledování dotace k jejímu krácení či odebrání.  

Fáze 1. je období od schválení dotace, resp. registrace žádosti, do doby čerpání dotace.

V této fázi se jedná především o následující služby:  

 • metodické zajištění realizace výběrového řízení,  

 • příprava veškerých podkladů pro čerpání dotace (průběžné, příp. etapové zprávy, zpracování žádosti o platbu, vč. povinných příloh),

 • průběžná kontrola plnění Podmínek poskytnutí dotace v bodech, které musí být splněny k datu vyúčtování (požadavky na pořízený majetek, zajištění propagace, vedení účetnictví, apod.).  

 

Fáze 2. je období monitoringu, které začíná čerpáním dotace a trvá po dobu sledování realizace projektu (tj. v období min. 3 let)  

V této fázi se jedná především o následující služby:  

 • průběžná kontrola plnění Podmínek poskytnutí dotace ve všech bodech, 

 • včasné upozornění a vypracování pravidelných reportů, průběžných a monitorovacích zpráv,

 • monitoring závazných ukazatelů po dobu nejméně 3 let.


Koordinace aktivit mikroregionů

dlouhodobá spolupráce s mikroregiony, aktivní realizace a zajišťování společných akcí a projektů...


Ostatní aktivity
 • organizační a prezentační zajištění kongresů, seminářů, školení, tiskových konferencí pro členy státní správy i samosprávy v regionu včetně služeb s tím nezbytně spojených - zajištění prostoru, ubytování, tlumočnických služeb, výroby tiskovin apod.,