Naše služby pro:

obce

podnikatele

neziskový sektor

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt:

RRA Vysočina

Čajkovského 37

586 01 Jihlava

region@rrav.cz

tel. 606 706 823

 
 

PASPORTY A PROJEKTY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

 

Od 1.1. 2008 musí být všechny dopravní značky provedeny podle vyhl. 30/2001 Sb., novela vyhl. č. 193/2006 Sb. Týká se to všech správců komunikací (obcí, SÚS, soukromí vlastníci, ŘSD...)


Dobré je začít pasportem a projektem Dopravního značení. Součástí je i projekt optimalizace dopravního značení podle současných požadavků na bezpečnost a efektivitu provozu a podle nové legislativy.

 

Naše společnost ve spolupráci s firmou DoZnač má dlouholeté zkušenosti a nezbytné technické i profesní zázemí pro tuto službu.  

 

Proč pasport?

Pasport dopravního značení na místních komunikacích patří k dokumentaci, která je nezbytná k přehledu a evidenci majetku obce. Navíc může pasport sloužit jako právní podklad při řešení dopravních nehod. Pasport může rovněž zmapovat situaci na ostatních komunikacích, které nejsou v majetku obce, ale jsou pro řešení souvztažností nezbytné (např. komunikace patřící do správy SÚS - kraje). Dopravní značky v něm uvedené jsou odsouhlaseny správci jednotlivých pozemních komunikací a je vydáno stanovisko příslušného orgánu PČR. Takto jsou pak stanoveny příslušným silničním správním úřadem podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. Výstupem je pak tzv. "Stanovení dopravního značení".

 

Výhody:

  • odborné a přehledné zpracování, graficky na vynikající úrovni, plnobarevné

  • uvedeny všechny značky v obci (stávající i navrhované), popsán jejich stav a nosič, posouzena možnost výměny, popsáno, zda vyhovují předpisům

  • závazný výstup, schválený příslušnými orgány (výstupem je tzv. "Stanovení dopravního značení")

  • kladen důraz na přání klienta

  • papírové nebo digitální zpracování

  • velmi vstřícná cena

  • zpracovány i souvztažnosti dopravního značení jako celku z hlediska různých majitelů a správců v daném území (obec, kraj, stát)

 

Součástí námi zhotoveného pasportu je obvykle i vyprojektování nových dopravních značek podle současných potřeb dopravy a bezpečnosti na pozemních komunikacích a v souladu s nejnovější legislativou.

 

 

 


Související stránky:

Cykloturistika q Regionální zastoupení