Struktura služeb RRA Vysočina se odvíjí od potřeb regionálních aktérů v kraji Vysočina, neustále se jejich zaměření a rozsah vyvíjí s cílem zajišťovat jejich širokou dostupnost a maximální přínos pro vyvážený rozvoj celého území kraje Vysočina.

 

Kontaktní osoba:
Jana Vejsadová
vejsadova@rrav.cz
tel. 731 447 172

 

 

 

SLUŽBY PRO PODNIKATELE

 

Poradenství o dotačních titulech a možnostech financování

komplexní přehled dostupných finančních zdrojů a výběr nejvhodnějších investičních variant...

 • přehled dostupných veřejných zdrojů financování pro podnikatelské subjekty v rámci ČR a EU,

 • poradenství pro podnikatelské subjekty v rámci dotačních programů ČR a EU,  
 • koordinace a poradenství při přípravě projektů a příloh pro dotační programy ČR a EU 
 • hospodářský a sociální průzkum, zpracování rozvojových analýz, studií, projektů a plánů pro veřejný i soukromý sektor,

 

Příprava a realizace projektů při využívání dotačních programů ČR i EU 

projektové fiše, analýzy nákladů a užitků, studie proveditelnosti, technická asistence při kompletaci projektu...

 • zajištění přípravy projektové dokumentace,  

 • zpracování projektových žádostí,

 • zpracování studií proveditelnosti, analýz nákladů a užitků,

 • zpracování podnikatelských záměrů,  

 • zpracování expertních posouzení projektů a záměrů podnikatelských subjektů,  

 • zpracování marketingových studií a plánů,

 • organizování veřejných soutěží a výběrových řízení,  

 

 Dotační management:

pomoc "úspěšným" žadatelům s administrativními úkony a plněním monitorovacích ukazatelů tak, aby nedošlo v průběhu sledování dotace k jejímu krácení či odebrání.  

Fáze 1. je období od schválení dotace, resp. registrace žádosti, do doby čerpání dotace.

V této fázi se jedná především o následující služby:  

 • metodické zajištění realizace výběrového řízení,  

 • příprava veškerých podkladů pro čerpání dotace (průběžné, příp. etapové zprávy, zpracování žádosti o platbu, vč. povinných příloh),

 • průběžná kontrola plnění Podmínek poskytnutí dotace v bodech, které musí být splněny k datu vyúčtování (požadavky na pořízený majetek, zajištění propagace, vedení účetnictví, apod.).  

 

Fáze 2. je období monitoringu, které začíná čerpáním dotace a trvá po dobu sledování realizace projektu (tj. v období min. 3 let)  

V této fázi se jedná především o následující služby:  

 • průběžná kontrola plnění Podmínek poskytnutí dotace ve všech bodech, 

 • včasné upozornění a vypracování pravidelných reportů, průběžných a monitorovacích zpráv,

 • monitoring závazných ukazatelů po dobu nejméně 3 let.

 

Regionální podpora podnikání:
 • pomoc při využívání systému podpory MSP,  

 • asistence městům, obcím a regionům při umísťování nových podnikatelských investic,  

 • poradenská činnost přípravy systému místní podpory podnikání,  

 • komplexní služby investorům,  

 • podpora rozvoje malého a středního podnikání,  

 • služby poskytované ve spolupráci s CzechInvestem,  

 • katalogy objektů a pozemků vhodných pro podnikání,  

 • posouzení možností podnikatelských a regionálních aktivit z hlediska budoucího zaměření investičních aktivit a jejich finančního zabezpečení.