Naše služby pro:

obce

podnikatele

neziskový sektor

 

 

 

Reference zde

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

RRA Vysočina

Čajkovského 37

586 01 Jihlava

region@rrav.cz

tel. 606 706 823

 
 

Podnikatelský plán

 

Podnikatelský plán je dokument shrnující podstatné informace o podniku, o jeho prostředí a historii, jeho minulé a současné aktivity, jeho krátkodobé a dlouhodobé cíle. Je nedílnou součástí projektových žádostí o dotace ze strukturálních fondů.

 

Podnikatelský plán má obvykle tyto standardní části:

  • Analýza historie podniku, jeho výkonnost a finanční situace v průběhu let

  • Poslání (důvod) existence podniku, popis krátkodobých a dlouhodobých cílů, odrážející poptávku nebo obchodní příležitosti včetně strategie, umožňující podniku dosahovat blízkých i vzdálených cílů, a její harmonogram

  • Popis předmětu podnikání, marketingovou analýzu trhu, konkurence, určení místa podnikání, provozních prostor a jiných zařízení, managementu včetně současných a plánovaných lidských zdrojů

  • Provozní plán a rozpočet, který obsahuje prognózy budoucích provozních výsledků; současnou finanční situaci včetně odhadu jejího vývoje včetně plánu cash flow alespoň na pět let dopředu

  • Předpokládané zdroje financování vyžadované podnikem k uspokojení jeho potřeb pro dosažení cílů.

 

V rámci vypracování podnikatelského plánu je stanovení správné investiční struktury nejobtížnější úlohou. Je to dáno tím, že struktura financování tvoří základ pro stanovení všech finančních toků podniku jak během pořizování projektu, tak během jeho provozu.

 

Struktura financování nám říká, kolik bude potřeba vlastních zdrojů, úvěrů, případně dotací. Vlastní provoz investice potom musí zajistit patřičnou návratnost všem investorů. Investiční struktura tedy implicitně stanovuje rozdělení cash-flow na část, z které budou hrazeny úvěry a úroky z úvěrů a část, která po odečtení nezbytných investic skončí jako volný peněžní tok investora.

 

Při navrhování optimální struktury je třeba zohlednit odhad peněžního toku z provozu investice. Optimální investiční struktura (struktura financování) musí vzniknou přesně na míru konkrétnímu podniku v procesu, který uvede do souladu požadavky na výnosnost vlastního kapitálu s nutností splácet cizí zdroje včetně jejich podílu na výnosu se zohledněním možností provozu investice.

 

Struktura financování je proto pro každý projekt naprosto jedinečná a na ostatní projekty, záměry nepřenositelná.

 

 

 


Související stránky:

Zpracování projektových žádostí q Poradenství q Finanční analýzy