STRATEGICKÉ PLÁNY ROZVOJE

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

pomalu se blíží konec stávajícího plánovacího období 2007 – 2013, ve kterém měly obce i mikroregiony možnost čerpat nemalé finanční prostředky z evropských strukturálních fondů. Zároveň jsou již známy některé předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 až do úrovně obcí. Je tedy nejvyšší čas i příhodné období pro aktualizaci či tvorbu nových strategických plánů rozvoje měst, obcí i mikroregionů (vč. místních akčních skupin - MAS), v jejichž analytické části by se již objevila aktuální data ze sčítání 2011 a zároveň by ve strategické části mohly být stanoveny nové priority a opatření pro rozvoj území v následujícím plánovacím období 2014 – 2020. Tvorba strategických dokumentů je dlouhodobou záležitostí a je proto vhodné zahájit práce na nich co nejdříve. Vzhledem k poslednímu vývoji požadavků řídících orgánů, které mají na starosti alokaci finančních prostředků (např. ministerstva, SZIF apod.), je možné předpokládat, že v následujícím plánovacím období bude existence plánů či strategií rozvoje nezbytná pro získání dotací. Dokumenty týkající se strategického rozvoje území vznikají v současnosti na úrovni ČR i na úrovni Kraje Vysočina.

 

RRAV, z.s.p.o., která byla zřízena mj. z iniciativy Sdružení obcí Vysočiny, nabízí zpracování strategických rozvojových dokumentů měst, obcí, mikroregionů i MAS. Vychází přitom ze svých bohatých zkušeností s jejich tvorbou v minulých letech, především právě v době před začátkem předchozího zkráceného a stávajícího plánovacího období (2001 – 2006). Za přijatelné ceny nabízíme zpracování dokumentů dle Vašich představ, např. v následující struktuře:

 1. Analytická část – charakteristika území z hlediska přírodních, demografických, kulturních podmínek a předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu, občanské vybavenosti a technické a dopravní infrastruktury
 2. SWOT analýza – souhrn slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení pro rozvoj území
 3. Dotazníkové šetření – tvorba dotazníku, zpracování výsledků a jejich vyhodnocení (obyvatelstvo, podnikatelé, poskytovatelé služeb, hlavní aktéři regionálního rozvoje)
 4. Strategická část – formulace vize, priorit a opatření pro rozvoj území, provázání s konkrétními investičními akcemi, nalezení vhodných dotačních programů
 5. Prezentace výsledků a výstupů před zástupci vedení obce i před veřejností
 6. Další služby dle individuální dohody

 

V případě zájmu se obracejte na:

RNDr. Bc. Šárka Palcrová

RRA Vysočina, z.s.p.o.

Křížová 2, 586 01 Jihlava

e-mail: palcrova@rda-vysocina.cz

Tel.: +420 567 578 505, 731 447 173

 

Přípravě koncepčních rozvojových dokumentů se naše agentura věnuje od svého vzniku. Naší snahou je při zpracování v maximální míře reflektovat potřeby a záměry v území a zároveň reagovat na aktuální vývoj v oblasti grantových programů EU a ČR. Mezi rozvojové dokumenty připravované naší agenturou patří:

 

 • Strategické plány rozvoje mikroregionů (realizované akce – zde)
 • Strategické plány rozvoje měst a obcí (realizované akce – zde)
 • Integrované územní strategie rozvoje venkova pro MAS (realizované akce – zde)
 • Rozvojové studie - cestovního ruchu, cyklotras, brownfields aj. (realizované akce – zde)

  

Význam strategického plánu:

Strategický plán rozvoje města (mikroregionu) lze ve stručnosti charakterizovat jako významný koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj dotčeného území, definovat dlouhodobé cíle a priority a návazně dále navrhnout konkrétní projekty vč. způsobu realizace a financování.  Existenci strategického plánu však můžeme vnímat také jako výrazný „pomocný nástroj“ pro získání finančních prostředků z fondů EU i ČR a to zejména z těchto důvodů:

 

 • Profil města (mikroregionu), jako nedílná část strategického plánu, poskytuje důležité analytické informace o území, které lze velmi vhodně využít v rámci přípravy žádosti (především studie proveditelnosti). Stěžejní částí žádosti z pohledu dalšího hodnocení je definování trhu a poptávky, kvalitní zdůvodnění významu a dopadu projektu k celkovému rozvoji území apod. Kvalitně vypracovaný profil může výrazným způsobem napomoci ke správné formulaci a zdůvodnění daných bodů žádosti a následně tedy přispět k vyššímu bodovému ohodnocení celého projektu.

 • Odkaz na existenci strategického plánu a návaznost projektu na konkrétní prioritu a opatření, popř. zakomponování projektu ve strategickém plánu je v řadě fondů EU součástí hodnotících tabulek (hodnotí se, zda projekt je součástí dlouhodobé koncepce).

 • Proces zpracování strategického plánu sebou často přináší „rozhýbání“ aktivit v oblasti hledání a přípravy projektů do fondů EU. V období zpracování strategického plánu jsou nalezeny a následně konzultovány již konkrétní rozvojové záměry v území. Dochází k určení správného směru přípravy, specifikaci úlohy jednotlivých subjektů a zahájení spolupráce s případnými partnery projektu. Společně se strategickým plánem se tedy paralelně připravují vybrané projekty do fondů EU.

NAŠE SPECIALIZACE

RRA Vysočina je kontaktním místem pro Finanční mechanismus EHP/Norska.

Základními prioritami programu je

Uchovávání evropského kulturního dědictví, Ochrana životního prostředí, Rozvoj lidských zdrojů, Zdravotnictví a péče o dítě, Podpora udržitelného rozvoje.

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Škarková

Více informací naleznete zde.

RRA Vysočina je administrátorem Dispozičního fondu Vysočiny.

Dispoziční fond je součást Iniciativy Společenství Interreg III A. Slouží k financování projektu neinvestičního charakteru s prokazatelným přeshraničním dopadem v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, hospodářského rozvoje, životního prostředí a lidských zdrojů. Je závazný pro česko-rakouskou hranici.

Kontaktní osoba: Ing. Josef Mužátko

Více informací naleznete zde.