Asociace inovačního podnikání

Czechinvest

Doznač

Správa Regionálního informačního servisu

 

 

Regionální zástupce AIP ČR

RRA Vysočina patří mezi třináct regionálních zástupců Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR - www.aipcr.cz) v krajích České republiky.

Cílem činnosti AIP ČR je vytvářet předpoklady pro rozvoj inovačního podnikání, tj. výzkumu, vývoje a inovací, transferu technologií, nových materiálů a technologií, budování vědeckotechnických parků a činnosti inovačních firem. Hlavním cílem je vytvořit v rámci inovačního procesu inovační infrastrukturu a podmínky pro fungující inovační trh.

Služby poskytované v této oblasti ze strany RRAV, z.s.p.o. jsou následující:

-         správa Technologického profilu ČR za kraj Vysočina a distribuce jeho aktuální verze na CD zdarma,

-         distribuce časopisu „Inovační podnikání a transfer technologií“ pro zájemce zdarma,

-         poskytování základních informací o hlavních aktivitách probíhajících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR,

-         presentace významných událostí na poli výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní scéně,

-         presenční půjčení publikací zaměřených na inovační prostředí v ČR, jako např.:

Dlouhý, P. a kol.: Eureka – Česká republika v programu Eureka 1995 – 2008. 1. vyd., AIP ČR, 2009. – 120 s. - ISBN 978-80-87305-01-0

Skokan, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. 1. vyd., Repronis Ostrava, 2004. – 160 s. – ISBN 80-7329-059-6

Prnka, T. a kol.: Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice 2009. 1. vyd., Repronis Ostrava, 2008. – 202 s. – ISBN 978-80-7329-203-4

Kol.: AIP ČR – 15 let. 1. vyd., AIP, 2008. – 42 s.

Pokorný, O. a kol.: Analýza inovačního potenciálu krajů České republiky. 1. vyd., Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha, 2008. – 137 s. – ISBN 978-80-86429-90-8

Švejda, P. a kol.: Inovační podnikání. 1. vyd., AIP ČR, Praha, 2007. – 245 s. – ISBN 978-80-903153-6-5

Pittner, M. – Švejda, P.: Řízení inovací v podniku. 1. vyd., AIP ČR, Praha, 2004. –87 s. – ISBN 80-903153-2-1

Švejda, P. a kol.: Vědeckotechnické parky v České republice. 1. vyd., Společnost vědeckotechnických parků ČR, Praha, 2008. – 119 s. – ISBN 80-903846-1-3

 

Dokumenty ke stažení : 
Český stříbrný a bronzový úspěch na jubilejním Mezinárodním veletrhu iENA Norimberk 2008
( 3,0MB)

Festival vynálezců ( 5,7MB)

 

Kontaktní osoba : 
RNDr.Bc.Šárka Palcrová
, palcrova@rrav.cz, tel. 731 447 173

 

 

Smluvní partner agentury CzechInvest

RRA Vysočina vykonávala od roku 2001 do roku 2003 činnost RIM CI (regionálního informačního místa agentury CzechInvest) na základě rámcové smlouvy s Agenturou na podporu zahraničních investic – CzechInvest. Od roku 2004 působí RRAV jako smluvní partner agentury CzechInvest s tím, že náplň spolupráce zůstala stejná.
Předmětem činností je zajištění činností spojených s přílivem zahraničních investic, regionálním rozvojem, restrukturalizací a rozvojem průmyslu. (viz i naše další stránky - Investoři
Průmyslové zóny - Brownfields)

Kontaktní osoba : 
Jana V
ejsadová, vejsadova@rrav.cz, tel 731 447 172

 

 

Obchodní zastoupení firmy DoZnač, v.o.s. České Budějovice

Po půlroční intenzivní spolupráci při realizaci značených cyklotras uzavřela 17. 10. 2003 RRAV exkluzivní smlouvu o  obchodní spolupráci s firmou DoZnač, v.o.s. České Budějovice.
Firma DoZnač  je specialista v oblasti dopravního značení a majoritním subjektem ve značení  cyklotras (cca 45% podíl na českém trhu). 

Oboustranně výhradní spolupráce RRAV a DoZnač byla uzavřena pro území kraje Vysočina a oblasti 
   1)  projektování a montáže cyklotras 
   2)  projektování a montáže informačně orientačního značení
   3)  pasportů svislého dopravního značení - NOVINKA

 

Spolupráce v oblasti značených cyklotras přináší našim klientům jednak úsporu finančních prostředků i času, neboť firma Doznač se od svého  vzniku řídí zásadou být kvalitnější a levnější než ostatní a jednak ještě vyšší kvalitu, zaručenou certifikací firmy a jí používaných technologických postupů dle norem ISO 9001:2001. 
Nezanedbatelná je nyní i komplexnost naší nabídky. Díky tomuto spojení jsme připraveni pro naše klienty dodat "na klíč" ucelený cykloturistický produkt, tzn. včetně vytipování trasy, pomoci se získáním zdrojů pro její financování, projektů, projednání, montáže, následné vybavení mobiliářem (z nejširší nabídky na trhu = kolostavy, odpočívky, informační tabule, odpadkové koše...) i zajištění její propagaci (návrh a tisk brožur, cykloturistických map, průvodců...).

 

Díky firmě DoZnač jsme rozšířili nově své služby pro města a obce o také nabídku  informačně orientačního značení, tj např. městských orientačních systémů (standartních =provedení zcela přesně dle vyhlášky 30/2001 Sb. a speciálních TP, i originálních =dle požadavků objednatele) a označení ulic a domů v různých provedeních (smaltované i fóliové, rovné i bombírované...). 

 

Nově můžeme nabídnou zpracování Pasportů svislého dopravního značení, které musí mít (dle nové právní úpravy) pro komunikace ve své správě všechny obce zpracované (a hlavně realizované) do konce roku 2007 - NOVINKA. 
Informujte se na naše zaváděcí ceny!

 

Kontaktní osoba : 
Bc. Vojtěch Vejsada
, vejsada@rrav.cz, tel 731 447 176

 

 

Správa RIS:

Regionální rozvojová agentura Vysočina je pověřena Centrem pro regionální rozvoj správou Regionální informačního systému, Integrovaného regionálního informačního systému a Mapového serveru pro kraj Vysočina.

 

Dovolujeme si Vás touto cestou více seznámit s Regionálním informačním systémem RIS (www.risy.cz), Integrovaným regionálním informačním systémem IRIS (www.iriscrr.cz) a Mapovým serverem. V rámci této správy RRA Vysočina zajišťuje především činnosti spočívají v doplňování databází, sledování aktuálnosti dat a propagaci aplikace za kraj Vysočina.


RIS poskytuje ucelené regionální informace o jednotlivých krajích ČR. Návštěvník internetových stránek získá o daném kraji nejrůznější statistické informace, turistické informace, informace o územních celcích, vč. srovnání s ukazateli za jiné kraje a ČR. Aplikace postoupila do finále soutěže „Geoaplikace 2003“ v rámci programu konference „Informace ve státní správě a samosprávě" v Hradci Králové 2004 a získala zde 1. místo. 


Centrum pro regionální rozvoj ČR v návaznosti na RIS vybudovalo pro správu a distribuci datového fondu regionálních informací společný nadstavbový Integrovaný regionální informační systém. Informačně nejen zastřešuje RISy, ale přináší i některé nové prvky, které uživatelé v RISech nenajdou, zejména pak regionální disparity, statistiky krajů, okresů, měst a obcí aj.


Aplikace RIS a IRIS vznikly na základě usnesení vlády č.682/2000 o Strategii regionálního rozvoje České republiky a byly uvedeny do provozu v závěru roku 2002. Cílem je poskytnout všem ucelené a podrobné regionální informace. 

Velmi silným podpůrným nástrojem je Mapový server. Prostřednictvím Mapového serveru je možné statistická data krajské i okresní úrovně a regionální rozdíly z IRIS dynamicky zobrazovat nad mapou. K dispozici jsou rastrové i vektorové mapové podklady v různých měřítkách až po úroveň plánů měst včetně vektorových dat přeshraničí - SABE 2001.

 

Kontaktní osoba : 
Ing. Josef Mužátko muzatko@rrav.cz, tel 731 447 177

 

NAŠE SPECIALIZACE

RRA Vysočina je kontaktním místem pro Finanční mechanismus EHP/Norska.

Základními prioritami programu je

Uchovávání evropského kulturního dědictví, Ochrana životního prostředí, Rozvoj lidských zdrojů, Zdravotnictví a péče o dítě, Podpora udržitelného rozvoje.

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Škarková

Více informací naleznete zde.

RRA Vysočina je administrátorem Dispozičního fondu Vysočiny.

Dispoziční fond je součást Iniciativy Společenství Interreg III A. Slouží k financování projektu neinvestičního charakteru s prokazatelným přeshraničním dopadem v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, hospodářského rozvoje, životního prostředí a lidských zdrojů. Je závazný pro česko-rakouskou hranici.

Kontaktní osoba: Ing. Josef Mužátko

Více informací naleznete zde.